Холбооны зорилт

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus
УРИА:

BE INNOVATIVE

 

ДЭВШҮҮЛЖ БУЙ ЗОРИЛГО:

Бид 2014-2017 онд судалгаа хөгжлийн чиглэлийг эрхэм болгож, нийгэм, эдийн засаг болон залуу эрдэмтэн судлаачдад чиглэсэн шилдэг төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэгч сэтгэх хүчний (think-tank) байгууллага болно.

 

ҮНДСЭН ЗОРИЛТУУД:
ЗОРИЛТ НЭГ:  Инновацийн чиглэлийн төслийг байгууллагын онцлог болгож хөгжүүлэх, 
ЗОРИЛТ ХОЁР: Гишүүдийн идэвхи, хамтын ажиллагааг сайжруулах, шинэ гишүүн элсүүлэх хөтөлбөр боловсруулж идэвхитэй гишүүдийн тоог нэмэгдүүлэх
ЗОРИЛТ ГУРАВ: Гишүүдэд судалгаагаа өргөжүүлэх, хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэх
ЗОРИЛТ ДӨРӨВ: Судалгаа хөгжлийн салбарын үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, нийгмийг эерэг сэтгэлгээнд хандуулсан төслүүд хэрэгжүүлэх
ЗОРИЛТ ТАВ: Байгууллагын гадаад хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, судалгаа шинжилгээний ажлыг явуулах зөөлөн дэд бүтцийг бий болгох